Studierichting

School

HoGent

Studierichting

Gezondheidszorg - Voedings- en dieetkunde

Studieniveau

Professionele bachelor
Jaren: 3
Punten: 180

Omschrijving

Tijdens de studies wordt ingegaan op voedingsstoffen en voedingsmiddelen, hoe ze in het lichaam benut worden en hoe ze gezondheid en ziekte kunnen beïnvloeden. De factoren die de voedselinname bepalen en verstoren komen aan bod. Je leert hoe een advies te personaliseren met het oog op het voorkomen van ziekte of het behandelen van ziekte.

In het eerste jaar krijg je inzicht in de processen die plaatsgrijpen tijdens productie, bewaring en bereiding van voedsel. Deze kennis verwerf je in wetenschappelijke en biomedische vakken: toegepaste chemie, levensmiddelenchemie, biologie, algemene en levensmiddelenmicrobiologie en toegepaste fysica. De werking van een gezond lichaam wordt onder de loep genomen in de opleidingsonderdelen anatomie en fysiologie. Het bewaken van de voedselveiligheid komt aan bod in hygiëne van de voeding.
In voedingsgerichte vakken staan de basisprincipes van gezonde voeding, productieprocessen, basisreceptuur en de wetgeving op het programma. We koppelen de theorie meteen aan de praktijk met veel oefeningensessies en practica.
Tijdens het tweede jaar gaan we in op voeding vanuit voedingskundig en medisch oogpunt. Een belangrijk onderwerp is voeding bij ziekte. Daarvoor krijg je theorievakken zoals pathologie of ziekteleer, toegepaste dieetleer, diëtetische levensmiddelenleer en keukentechnologie, opnieuw gekoppeld aan practica en oefeningen. Je verwerft inzicht in de organisatie van een grootkeuken, waar je ook een eerste stage loopt.
In het derde jaar leer je zeer concreet voedings- en dieetadviezen geven op individueel en groepsniveau. Je krijgt ruim de kans om je kennis en verworven competenties in de praktijk te toetsen.
Praktijkoefeningen, rollenspel, gevalstudies en de stages maken de overstap naar het beroepsleven gemakkelijker. De kroon op je studie is de bachelorproef waarbij je zowel een klinisch onderzoek kan uitvoeren als een voedingsonderzoek.
Er is mogelijkheid om gedurende een semester onderwijs te volgen in een buitenlandse partnerinstelling. Er kan ook in het buitenland stage gelopen worden.

Uitstroommogelijkheden

Na afstuderen verkrijg je de wettelijk erkende beroepstitel van “diëtist” (Erkenning door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid).
De diëtist is een voedingsdeskundige, zowel voor gezonde als voor zieke mensen. Je verstrekt advies over de samenstelling van een gezonde voeding en de hygiënische voedselbereiding. Je vertaalt het dieetvoorschrift van de arts op maat van de patiënt in voedingsmiddelen, recepten en menu’s. Je begeleidt en motiveert de patiënt die een dieet volgt.
De diëtist werkt zelfstandig of in dienstverband, heel vaak in samenwerking met medici, paramedici en andere gezondheidswerkers of binnen de voedingsdienst van een instelling.

De voedingsbranche is zeer ruim en beslaat zowel de non-profitsector als de profitsector. Als voedingsdeskundige/diëtist kan je terecht in:
— de intra- en extramurale gezondheidszorg (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, poliklinieken, ziekenfondsen, groepspraktijken en zelfstandige praktijken)
— organisaties die zich focussen op gezondheidsbevordering
— de cateringsector
— voedingsbedrijven
— overheidsinstanties zoals het FAVV (eetwareninspectie)
— toegepast wetenschappelijk voedingsonderzoek
— onderwijs

In deze functies kan je dieet- en voedingsbehandelingen geven, informatie en advies verstrekken over gezonde voeding, eetgedrag, voedingsmiddelen, voedselbereiding en -distributie. Je bewaakt de kwaliteit op nutritioneel, sensorisch en microbiologisch vlak en het hygiënisch handelen met aandacht voor duurzaamheid.
Je werkt projecten uit rond voeding en gezondheid, je helpt voedingsonderzoeken opzetten en uitvoeren of je bent handelsvertegenwoordiger voor (diëtetische) levensmiddelen.

Contactgegevens

Faculteit Mens en Welzijn
Campus Vesalius
Keramiekstraat 80
9000 Gent

Mia Verschraegen
mia.verschraegen@hogent.be
Telefoon: 09 243 23 45

Website: fmw.hogent.be/studeren/opleiding-uitbreiding/voedings-en-dieetkunde/
Terug